Кастусь Каліноўскі

ДЗЕЮЧЫЯ АСОБЫ

С Е Й Б I Т Ы:

Б е л а р у с ь.

К а с т у с ь К а л і н о ў с к і.

А р с е н ь С т а н е в і ч – сябра Кастуся.

К а р а л і н а Я ц ы н а.

В а с т р а в у х – камандзір атрада інсургентаў.

Ю з э ф а Я н е в і ч.

П а н З а р у б а.

Б р о н ю с М а р ц я в і ч у с – кінжальшчык.

А Р А Т Ы Я:

П а р х в е н Б а б а е д па мянушцы Ч о р т а ў Б а ц ь к а.

Я ў х і м Б а р д а н о с.

Я ў х і м і х а.

Ч о р н а я п л а к а л ь ш ч ы ц а.

А г е й Б л а ж э н н ы – юрод.

Б а б а Г а р э л і х а – удава.

І г н а с ь Ш о с ц і к.

Н я м ы Я н.

К Р У М К А Ч Ы:

Г р а ф М і х а і л М і к а л а е в і ч М у р а ў ё ў.

І м п е р а т а р А л я к с а н д р І І.

Ж а н д а р с к і п а л к о ў н і к Л о с е ў.

П а л к о ў н і к Ц а п л і н.

К а п і т а н ф о н Ю н г е н.

П а р у ч н і к Г о г е л ь – член следчай камісіі.

I Н Ш Ы Я:

П а с л а н е ц б е л а г а ж о н д у.

В і т а ў т П а р а ф і я н о в і ч.

М а р ы я Г р э г а т о в і ч.

С т о ц к і.

М а д а м д э С а л ь е.

П а л к о ў н і к Ш а л г у н о ў – старшыня следчай камісіі.

П а л к о ў н і к б а р о н Т ы з е н г а ў з е н.

Сяляне, прахожыя, салдаты, натоўп, госці на бале,

члены следчай камісіі і трыбунала.

Дзея пачынаецца ў маі 1863 – канчаецца ў сакавіку 1864 года.